Емисии

Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година
Неорганизирани емисии
Мониторинг
Документиране и докладване
Други документи