Закон за управление на отпадъците

ЗАКОН за управление на отпадъците
Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве
чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на
отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез
повишаване ефективността на това използване.
(2) С този закон се определят изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство
или след крайната им употреба образуват опасни и/или масово разпространени отпадъци, както и
изискванията за разширена отговорност на производителите на тези продукти с цел насърчаване на
повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друг вид оползотворяване на образуваните
отпадъци.
(3) Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или намали вредното им въздействие
върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на нормативните
актове относно:
1. опазване на водата, въздуха, почвата, растенията и животните;
2. шума и миризмите, и
3. опазване на природната среда и местата, които са обект на специална защита.
Чл. 2. (1) Този закон се прилага за:
1. битови отпадъци;
2. производствени отпадъци;
3. строителни отпадъци;
4. опасни отпадъци.
(2) Този закон не се прилага за:
1. радиоактивни отпадъци;
2. отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въз

Закон за управление на отпадъци