За Компанията

„Уейст Консулт” ЕООД е създадена през 2009 година в гр. Пловдив.
Основната й дейност е свързана с Екологичното законодателство на
РБългария. Компанията разполага с екип от независими експерти,
занимаваща се с експертна, консултантска и проектантска дейност в областта
на екологията, опазването на околната среда, системи за управление на
качеството и вътрешен и международен превоз на опасни товари по шосе
(АДР). Всички са висококвалифицирани и опитни специалисти, а една
част – хабилитирани лица. Всеки експерт / консултант от екипа има
определена сфера на познания и дейност, като по този начин осигуряваме
на своите партньори и клиенти, цялостни висококачествени услуги във
всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда: право, химия,
геология, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, климат,
биологично разнообразие, почви, ландшафт, управление на отпадъци,
технически науки, селско и горско стопанство, икономика и др.

„Уейст Консулт” ЕООД работи на територията на цялата страна.

Сертификация ISO :

Декларация