Изготвяне на план за управление на строителни отпадъци

Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци ( ПУСО );
Поемане и извършване на дейностите като отговорно лице по Чл. 6 т.1
Изготвяне и водене на транспортен дневник по Чл. 8. (1)
Изготвяне на отчет по Чл. 9. (1)
Изготвяне на отчет по Чл. 11. (9) т.2 от ЗУО
Водене на отчетни книги по чл. Чл. 21
Моля, за допълнителна информация направете запитване на посочените контакти.

ВАЖНО!!!
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъци по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1, в т.ч. след въвеждането им в експлоатация;
3. рециклирани строителни материали.
Чл. 4. (1) Преди започване на СМР и/или премахване на строеж възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО.
Чл. 6. В процеса на договаряне за възлагане на СМР и/или премахване на строеж възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:
1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за съответния строеж;
2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.
Чл. 7. (1) При извършване на СМР и премахване на строежи задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества не по-малки от посочените в чл. 11, ал. 1, т. 1 – 3.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци по ал. 1 се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 17.

 От 2013 година отчетите не се подават по дирекциите на РИОСВ, а директно в ИАОС, гр. София на адрес:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел “Мониторинг на отпадъците”
1618, гр. София
бул. “Цар Борис III” 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15