Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ
УПОТРЕБА ГУМИ
Приета с ПМС № 221от 14 септември 2012 г.,
Обн. ДВ. бр. 73 от 25 септември 2012 г,
В сила от 25.09.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в резултат на третирането и транспортирането на ИУГ;
2. прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ, без риск за човешкото здраве и околната среда и постигане на целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им;
3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ;
4. информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ и наличните системи за събиране.
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. всички видове пуснати на пазара гуми (външни, вътрешни и плътни), независимо от предназначението им;
2. за излезлите от употреба гуми.
Глава втора
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Чл. 4. Забранява се:
1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;
2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми