Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С наредбата се уреждат изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и опасни отпадъци.
(2) При третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци се спазват
и изискванията на международните договори, по които Република България е страна- за
случаите, когато с тях се поставят допълнителни изисквания към третирането и транспортирането
на производствени и опасни отпадъци.
Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да осигури необходимите мерки за предотвратяване или,
когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните
отрицателни въздействия върху околната среда, в частност- замърсяването на въздуха, земите,
повърхностните и подземните води, и рисковете за здравето на населението, произтичащи от
третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци.
(2) Третирането на производствени и опасни отпадъци се извършва в проектирани или
преустроени за целта съоръжения и инсталации при спазване на изискванията за:
1. управление на дейностите по обезвреждане на производствени и опасни отпадъци,
включително програмите за управление на дейностите по отпадъците;
2. безопасна експлоатация на съоръженията и инсталациите, включително за
противопожарна защита;
3. осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
4. повишаване на квалификацията и обучението на ангажирания с експлоатацията
персонал.
Чл. 3. (1) Забранява се:
1. всяко неконтролирано освобождаване от вещества, предмети или части от предмети,
които имат характер на отпадъци, включително и когато притежателят на отпадъка не желае или
не е длъжен да се освободи от него;
2. предаването на производствени и опасни отпадъци на лица, които не притежават
съответното разрешение по чл.37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на
отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС).
(2) Забранява се транспортът на опасни отпадъци, освен в случаите и по начините,
определени с наредбата или съгласно международните договори, по които Република България е
страна.
Чл.4. (1) Третирането на производствени и опасни отпадъци обхваща дейностите,
свързани със събирането, съхраняването, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците,
посочени в приложение № 1, както и всяка друга незабранена дейност, с която се постига
намаляване на вредното въздействие на отпадъка върху здравето на населението и върху околната
среда.
(2) Транспортирането на опасни и производствени отпадъци обхваща всяко тяхно
пренасяне с транспортното средство от една площадка на друга.
Чл.5. (1) Третирането и транспортирането на производствени и опасни отпадъци се
извършва при условията на разрешението по чл. 37 ЗОВВООС.
(2) Разрешението по чл. 37 ЗОВВООС включва една или няколко от дейностите по чл. 4.
(3) В случаите по чл.12, ал.2 ЗОВВООС притежателят на отпадъците е длъжен да
уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършва
съответната дейност.

Наредба за изисквания за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци