Наредба за опаковките и отпадъците от опаковките

НАРЕДБА
за опаковките и отпадъците от опаковки
Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.
Чл. 2. С наредбата се регламентират:
1. изискванията за предотвратяване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната среда;
2. прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отпадъци от опаковки без риск за човешкото здраве и околната среда и за постигане на целите за оползотворяване по чл. 9;
3. изискванията към пусканите на пазара опаковки;
4. изискванията за маркиране на опаковките;
5. мерките за намаляване на отпадъците от опаковки, предназначени за крайно обезвреждане, при спазване на следната последователност:
а) предотвратяване образуването на отпадъци от опаковки;
б) подготовка за повторна употреба на отпадъци от опаковки;
в) рециклиране на отпадъци от опаковки;
г) друго оползотворяване на отпадъци от опаковки, например оползотворяване за получаване на енергия, и
д) обезвреждане;
6. условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на отпадъци от опаковки по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и
третиране, в съответствие с чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
7. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, с цел насърчаване на повторната употреба, предотвратяването, рециклирането и друго оползотворяване на отпадъците от опаковки в съответствие с чл. 13, ал. 2 и 3 ЗУО;
8. създаването на системи за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки;
9. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на отпадъци от опаковки, значението на маркировките върху съществуващите опаковки на пазара и наличните системи за събиране, оползотворяване и обезвреждане.

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки