Обучения

Предлагаме: 

–  Обучения на лица, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складове с опасни химични вещества и смеси.

– Обучение на отговорните лица по управление, безопасно съхранение и работа с опасни и производствени отпадъци, съгласно чл.8, ал.2, т.8 от Закона за управление на отпадъците.