Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Предлагаме:

Консултиране на операторите и оформяне на изискващите се документи, а именно:

  • Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение, както и придружаващата го информация;

  • Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както и придружаващата информация;

  • Изготвяне на Доклади по ОВОС

  • Изготвяне на Заявления за издаване на Комплексни разрешителни (КПКЗ)