Управление на отпадъци

НИЕ ИЗВЪРШВАМЕ УСЛУГИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Образуване на отпадъци
Класификация на отпадъци
Документиране и докладване
Изработване на Работни листове на отпадъци, съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
Изготвяне на програми за управление на отпадъци
Заявление за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно Закон за управление на отпадъци

За извършване на дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква:

  1. Регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО;

  2. Разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО

  3. Комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

В зависимост от намеренията на инвеститора, към контролния орган следва да бъде подадена адекватна документация, съответстваща на извършваните на площадката/обекта/ дейности.

Предлагаме:

1. Изготвяне на заявления, придружени с пълнен комплект от придружаваща документация за получаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на:

     – Отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО);

     – Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);

     – Отпадъци от метални опаковки дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА);

     – Отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС);

     – Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

     – Опасни отпадъци.

   2. Изготвяне на заявления,  придружени с пълнен комплект документация за получаване на регистрация и издаване на регистрационен документ, за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

   3. Изготвяне на заявления,  придружени с пълнен комплект документация за получаване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци;

   4. Изготвяне на заявления,  придружени с пълнен комплект документация за получаване на  разрешение на организация по оползотворяване на масово разпространени отпадъци (МРО);

   5. Изготвяне на заявления,  придружени с пълнен комплект документация за получаване на разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на МРО;

   6. Изготвяне на заявления,  придружени с пълнен комплект документация  за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци

   7. Изготвяне на документи за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

   8. Узаконяване на площадки и консултантски услуги относно технологии за третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори.

Отчетност:

Задълженията за подаване на информация към компетентните органи се отнасят за всички фирми, извършващи дейности с отпадъци, включително и фирмите, които в резултат от дейността си генерират опасни и/или производствени отпадъци. Отчетността изисква документиране на видовете отпадъци, дейностите извършвани с тях, както и движението на количествата отпадъци. Информацията се представя пред компетентните органи, съгласно изискванията и в сроковете, определени в подзаконовата нормативна уредба.

В резултат от изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Оптимизиране на информационната система за отпадъци” е изградена Национална информационна система за отпадъци (НИСО).