Химични вещества и смеси

Законодателството, регламентиращо дейности с ОХВ и смеси цели да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда в резултат на тяхната употреба.

Предлагаме:

 1. Създаване и поддържане в наличност актуална информация за класификацията на  опасните химични вещества и смеси

 2. Създаване и поддържане наличност информационни листове за безопасност  съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични  вещества и смеси на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват

 3. Извършваме оценка за безопасност и документиране на резултатите от оценката съгласно  изискванията на раздел IV от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

 4. Мониторинг относно спазването на общите изисквания към складовете за  съхранение на опасни химични вещества и смеси

 5. Мониторинг относно спазването на изискванията относно организацията за  съхранение на опасни химични вещества и смеси

 6. Разработване и прилагане на  инструкции за безопасно съхранение на  опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната  информация за техните опасни свойства

 7. Разработване и прилагане на  инструкции за осъществяване на собствен  контрол по изпълнението на правилата по безопасно съхранение на  опасните химични вещества и смеси

 8. Разработване и прилагане на  инструкции и програми за обучение на лицата,  отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно  мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им

 9. Разработване и прилагане на  инструкции за обезвреждане на отпадъци от  опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и  на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни  химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за  управление на отпадъците.

 10. Разработване и прилагане на  инструкции  относно необходимите мерки за защита на  работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии  в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия

 11. Консултации при проектиране и организация на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

 12. Консултации относно Регламент REACH и CLP.

Класификация на предприятия и/или съоръжения

С цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда, всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с критериите по приложение № 3 и да документира извършената класификация.

Предлагаме:

 • Изготвяне на доклад за класификация по чл. 103, ал. 2 ЗООС на предприятия и съоръжения.

 • Изготвяне на уведомление по чл. 103, ал. 2 ЗООС за класификация на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал (ПСНРП) и предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал (ПСВРП);

 • Изготвяне на доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) по чл. 105, ал. 1, т. 5 ЗООС на ПСНРП и ПСВРП;

 • Заявление по чл. 112, ал. 1 от ЗООС за одобряване на доклад за безопасност при изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, с висок рисков потенциал ( Директива Севезо II ).

 • Изготвяне на доклад за безопасност (ДБ) по чл. 107, ал. 1, т. 1 ЗООС на ПСВРП;

 • Изготвяне на вътрешен авариен план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП;

 • Заявления по чл.116ж, ал. 1 ЗООС за одобряване на актуализиран доклад за безопасност на ПСВРП;