ADR

Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари ( НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ).

„ УЕЙСТ КОНСУЛТ” ЕООД ПРЕДЛАГА КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА
НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА (ADR) В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Контрол и мониторинг на спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар

Изготвяне на годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари

Контроли и мониторинг за изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват

При придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контрол и миниторинг по отношение на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари

Контрол, мониторинг и продажба на екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари

Организираме обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение

Изработваме и прилагаме авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари

Разследваме възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях.

Предлагаме мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение

Контрол и мониторинг за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители

Изработка, контрол и мониторинг на наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите,занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари

Предлагаме мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари

Контрол и мониторинг за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка

Контрол и мониторинг на спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари

В зависимост от степента на опасност, по експертна преценка, ще информираме съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка

Изработваме програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 ADR

Контрол и мониторинг относно изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи

Консултации

Отговор на казуси и подробни справки в АДР, химически справочници, закони и подзаконови нормативни актове и др

Комплексно обслужване за определен период ( препоръчителен една календарна година), включващо договор с лицензиран консултант с право на ползване на копия от удостоверението му, ежемесечни консултации с посещение на място ( без разноските по транспорт на консултанта) и изготвяне при нужда на необходими документи според изискванията на ADR.