Химични вещества и смеси

Date:Feb 07, 2013

Законодателството, регламентиращо дейности с ОХВ и смеси цели да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда в резултат на тяхната употреба.

Uwntitled-1

Предлагаме:

– Създаване и поддържане в наличност актуална информация за класификацията на  опасните химични вещества и смеси

– Създаване и поддържане наличност информационни листове за безопасност  съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични  вещества и смеси на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват

– Извършваме оценка за безопасност и документиране на резултатите от оценката съгласно  изискванията на раздел IV от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

– Мониторинг относно спазването на общите изисквания към складовете за  съхранение на опасни химични вещества и смеси

–  Мониторинг относно спазването на изискванията относно организацията за  съхранение на опасни химични вещества и смеси

– Разработване и прилагане на  инструкции за безопасно съхранение на  опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната  информация за техните опасни свойства

– Разработване и прилагане на  инструкции за осъществяване на собствен  контрол по изпълнението на правилата по безопасно съхранение на  опасните химични вещества и смеси

– Разработване и прилагане на  инструкции и програми за обучение на лицата,  отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно  мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им

– Разработване и прилагане на  инструкции за обезвреждане на отпадъци от  опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и  на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни  химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за  управление на отпадъците

– Разработване и прилагане на  инструкции  относно необходимите мерки за защита на  работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии  в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия

– Консултации при проектиране и организация на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

– Консултации относно Регламент REACH и CLP.