• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Други предприятия:

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Други предприятия:
1. Вътрешни екологични одити  – начален и периодични.
2. Инвестиционни предложения – уведомяване, процедури, ОВОС.
2. Класификация на предприятие / съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.
3. Изготвяне (при необходимост) ДППГА или ДБ за предприятие / съоръжение с висок или нисък рисков потенциал.
4. Уейст Хелп – иновативна платформа за дистанционно консултантско обслужване в системата на НИСО /Национална информационна система за отпадъци/ – wastehelp.bg/app
5. Ежемесечно водене на Отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в системата на НИСО
6. Изготвяне на Годишни отчети за образувани отпадъци, съгласно Наредба № 1 в системата на НИСО
7.Изработка на Работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2  за класификация на отпадъците
8. Консултантско обслужване – пълно или  конкретно по  приложим компонент от екологичното законодателство (КПКЗ, въздух, води, отпадъци, опасни химични вещества, ЗОПОЕЩ и др.)
9.  Събиране и транспортиране на отпадъците, образувани от дейността.

Към система Уейст Хелп