• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Изисквания при работа, съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС


Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните промени, с актуалните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасната работа и  съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното  етикетиране и опаковане, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.


Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, задълженията, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други.


Обучението включва теоретични лекции, подкрепени с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси. Подходящо е за: всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така за:
–   лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
–   лицата по раздел II от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
–   лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
–   лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Към система Уейст Хелп