• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Печатници:

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Печатници :
1. Вътрешни екологични одити  – начален и периодични.
2. Уейст Хелп – иновативна платформа за дистанционно консултантско обслужване в системата на НИСО /Национална информационна система за отпадъци/ – wastehelp.bg/app
3. Изработка на Работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба № 2  за класификация на отпадъците
4. Ежемесечно водене на Отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в системата на НИСО
5. Изготвяне на Годишни отчети за образувани отпадъци, съгласно Наредба № 1 в системата на НИСО
6. Консултантско обслужване – пълно или  конкретно по  приложим компонент от екологичното законодателство (въздух, води, отпадъци, опасни химични вещества и др.)
7.  Събиране, транспортиране и последващо третиране на отпадъците, образувани от дейността:
– мастила, бои, лакове, лепила, утайки и смесите им;
– замърсени разтворители;
– офсетови проявители, плаки и други отпадъци от офсетов печат;
– хартия, картин, пластмаси и метали;
– замърсени парцали, опаковки и работно облекло и др.

Към система Уейст Хелп