• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ – ОВОС, ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА, КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

• Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.
• Изработване на инструкции и формуляри за изпълнение на условия по КР.
• Управление на предприятия с комплексни разрешителни
• Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС).
• Съдействие при извършване на мониторинг, регламентиран в КР. Изготвяне на доклади за извършен мониторинг.

• ОВОС.
• Провеждане на цялостна процедура по оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС).
• Изготвяне на цялостна документация по Доклад за ОВОС до получаване на оценка от МОСВ.
• Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение.
• Изготвяне на Преценка необходимостта от Доклад за ОВОС.
• Изготвяне на Доклад за ОВОС.
• Провеждане на консултации с компетентните органи.
• Провеждане на обществено обсъждане.

• Екологична оценка.
• Изготвяне на Доклад за екологична оценка за планове и програми.

Към система Уейст Хелп