• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

Управление на производствени и опасни отпадъци

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.


По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на промените на нормативни актове през последната година.


Ще бъде обърнато и специални внимание на функционалността и работата с иновативната онлайн платформа WASTE HELP за дистанционно консултантско обслужване в системата на НИСО /Национална информационна система за отпадъци/.


Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Обучението е подходящо за:
–   Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
–   Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Към система Уейст Хелп