• Работно време: пон - пет: 08:00 - 17:30

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

НАЙ-ДОБРИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

• Съхраняване и обозначаване.
• Инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси.
• Инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси.
• Инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси.
• Инструкции за третиране и транспортиране на отпадъци от опасни химични вещества и смеси.
• Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).
• Изготвяне на Информационни листове за безопасност за химични вещества и смеси.
• Класификация на предприятия и съоръжения с висок или нисък рисков потенциал (ПСВНРП) по реда на чл. 103 от ЗООС .
• Изготвяне на информация и оценка по реда на чл. 99б от ЗООС за ПСВНРП.
• Изготвяне на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии и Доклад безопасност за предприятия с нисък и висок рисков потенциал съгласно директиви СЕВЕЗО.
• Одитиране по ДБ и ДППГА.
• Изработване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
• Коригиране на оценка на безопасността на съхранението в случай на промени и констатирани несъответствия.
• Аварийни планове.
• Провеждане на обучения

Към система Уейст Хелп